Documentary

วันที่ 29 เมษายน 2444 วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าฮิโรฮิโตะ (Hirohito) จักรพรรดิลำดับที่ 124 ของประเทศญี่ปุ่น ทรงเป็นบุตรชายขององค์จักรพรรดิ โยชิฮิโตะ (Yoshihito)

วันที่ 28 เมษายน 2406 วันประสูติพระองค์เจ้าชายจิตรเจริญ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 ทรงรอบรู้งานด้านภาษาและวรรณคดี พร้อมกับควบคุมการก่อสร้าง พระอุโบสถในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วันที่ 27 เมษายน 2334 วันเกิดของ แซมมวล มอร์ส (Samuel Morse) นักประดิษฐ์และจิตรกรชาวอเมริกัน เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องส่งสัญญานไฟฟ้่าทางไกล และคิดค้นรหัสแทน ตัวหนังสือ ต่อมาเรียกว่า รหัสมอร์ส ที่ใช้ในการส่งโทรเลข

วันที่ 26 เมษายน 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประกอบพิธีเปิด โรงพยาบาลศิริราชนับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของสยามประเทศ

วันที่ 25 เมษายน 2517 เกิดการปฏิวัติคาร์เนชั่น หรือ Carnation Revolution ที่เมืองลิสบอล (Lisbon) ประเทศโปรตุเกส เปลี่ยนจากการปกครองสังคมนิยมฟรานซิสต์เป็นระบอบประชาธิปไตย

วันที่ 24 เมษายน 2517 ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ได้รับการประกาศให้เป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่อมาได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

วันที่ 23 เมษายน 2107 วันเกิดของ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดแห่งนักเขียนบทละครที่เข้าใจ อย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ภายในจิตใจของมนุษย์

วันที่ 22 เมษายน 2513 ประชาชนชาวอเมริกันกว่า 20 ล้านคน พร้อมใจกันออกชุมนุม เพื่อรณรงค์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก ส่งผลให้มีการออกพระราชบัญญัติแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของ
สหรัฐอเมริกา

วันที่ 21 เมษายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรแห่งวัดบวรนิเวศฯ เป็นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

วันที่ 20 เมษายน 2405 หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศส ได้ทดลองการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการพาสเจอร์ไรเซชั่นเป็นครั้งแรก

Page 7 of 22