28 เมษายน 2406 วันประสูติพระองค์เจ้าชายจิตรเจริญ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4

วันที่ 28 เมษายน 2406 วันประสูติพระองค์เจ้าชายจิตรเจริญ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 ทรงรอบรู้งานด้านภาษาและวรรณคดี พร้อมกับควบคุมการก่อสร้าง พระอุโบสถในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

Share this article