26 เมษายน 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 26 เมษายน 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประกอบพิธีเปิด โรงพยาบาลศิริราชนับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของสยามประเทศ

Share this article